Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Panorámy Beskęd v objektíve Wiesława Platu

Wiesław Plata je nadšenec prírody a fotografie, ktorému sa podarilo spoji» svoje zá”uby s profesijnou oblas»ou Ÿivota. Vïaka svojmu povolaniu môŸe kaŸdý deò vyh”adáva» a zachyti» najkrajšie a najvýnimoènejšie zábery, ktoré pred ním odha”uje príroda. O svoje fascinácie sa rozhodol podeli» s nami, prezentujúc v Po”sko-slovenskom dome vybrané fotografie. Nájdeme na nich nielen èarovné, nostalgické panorámy krajiny ale aj mimoriadne prírodné exempláre, ako napr. kvetovec Archerov èiŸe druh huby z èe”ade hadovkovité, ktorý svojim výzorom pripomína... chobotnicu.

Hostia vernisáŸe, ktorá 13. júna 2017 zaèala výstavu, si na záver mohli pozrie» diaporámu. Je to autorské audiovizuálne dielo, tvorené prenikajúcimi sa fotografiami, ktoré predstavujú neoddelite”nú súèas» so zdôrazòujúcou ich originalitu hudbou.

Známe, ale neustále nanovo objavované panorámy Beskýd si môŸete pozrie» do 13. júla. Tešíme sa na Vás!

 


Jeste¶ naszym 848 219 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2018
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne