Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Rokovali o cezhraničnej spoluprįci

Poµsko-slovenský dom v Gorliciach dņa 14. júna 2017 bol hostiteµom stretnutia týkajúceho sa Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA 2014-2020, ktorého organizátorom bol Maršalkovský úrad Malopoµského vojvodstva v Krakove.

Početne zhroma¾dených hostí privítal zástupca primátora mesta Gorlice £ukasz Ba³ajewicz.

Na udalosti sa zúčastnili potenciálni ¾iadatelia z oprávneného územia v malopoµskom vojvodstve (predstavitelia zdru¾ení, nadácií, organizácií, samospráv) ako aj Anna Mlost zástupkyņa riaditeµa Departmentu regionálnej politiky Maršalkovského úradu Malopoµského vojvodstva v Krakove, Grzegorz First z Departmentu regionálnej politiky Maršalkovského úradu Malopoµského vojvodstva v Krakove, Grzegorz Go³da vedúci Spoločného technického sekretariátu Programu, Micha³ Stawarski zo Spolku Euroregión „Tatry” v Nowom Targu, Stanis³aw Pajor vedúci Oddelenia EÚS z Malopoµského krajského úradu v Krakove, Janusz Fugiel vedúci Oddelenia investícií a rozvoja Mestského úradu v Gorliciach.

 

Zdroj: MsÚ v Gorliciach

 

Prezentácie


Jeste¶ naszym 874 408 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2018
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne