Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Gorlice očami umelkyne zo Sosnowca

Gorlice, naše rodné mesto, miesto, na ktoré sme najviac hrdí, v¾dy radi a so záujmom sledujeme na fotografiách, preto¾e citlivé oko umelca doká¾e si všimnú» vynikajúce, niekedy prekvapujúce miesta, popri ktorým ka¾dý deņ prejdeme bez toho, aby sme zbadali ich krásu. Tentokrát panorámu mesta svojím obiektívom zachytila Joanna Bratko-Lityńska, ktorá sa v rámci tvorivého štipendia rozhodla zoznámi» obyvateµov dru¾obného mesta Sosnowca so súčasnou tvárou Gorlíc. Umelkyņa sa z dôvodu choroby nemohla zúčastni» vernisá¾e dņa 18. júla 2017, poslala však list, v ktorom vyslovila srdečné poļakovanie za úsmev a milé prijatie, s ktorým sa v¾dy stretla, keļ fotografovala naše mesto. Výstava „Pohµadnica z Gorlíc“, ktorú si mô¾ete pozrie» do 21. septembra, nám poskytuje výnimočnú príle¾itos» presvedči» sa, ako mesto Karvacjanovcov vidí niekto, kto sa síce narodil niekde inde, ale u¾ sa tu cíti ako doma.

 


Jeste¶ naszym 874 410 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2018
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne