Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Fotografia talentovanej mlįde¾e

Skupine nadanej mláde¾e z nášho okresu sa na prahu prázdnin podarilo vyu¾i» vynikajúcu šancu, aby sa zdokonalila v »a¾kom umení fotografovania. V dņoch 17.-18. júna 2017 sa mladí µudia zúčastnili na workshope, ktorý viedol známy umelec Zbigniew Podsiad³o. Organizátorom školenia bola predsedníčka Zdru¾enia „Kúsok neba” v £osí Urszula Klucznik-Kosińska. Fotografie, ktoré vtedy vznikli, sa ocitli na výstave s názvom „Krásy Nízkych Beskýd a Lemkoviny očami detí”. Počas vernisá¾e v Poµsko-slovenskom dome Zbigniew Podsiad³o nešetril milými slovami na adresu tak účastníkov plenéru ako aj dohliadajúcich učiteµov: Arkadiusza Kap³ona a £ukasza Stelmacha. Na výstave je mo¾né pozrie» si aj fotografie celej skupiny, ktoré urobil gorlický fotograf Jacek Kosiba. Nabádame Vás, aby ste navštívili expozíciu a presvedčili sa, ako vyzerá obklopujúca nás príroda z perspektívy mladého človeka. Tešíma sa na Vás do 26. októbra.

 


Jeste¶ naszym 912 486 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2018
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne