Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Prednį¹ka „K nezįvislosti”

Zdru¾enie priateµov Zalesia Górneho

Gorlické centrum kultúry - Poµsko-slovenský dom

Zdru¾enie Univerzita tretieho veku

 

 

Vás pozývajú na stretnutie z cyklu „K nezávislosti”. Tradície boja o nezávislos» v prostrediach poµských okresov.

 

Stretnutie sa bude kona» 29. novembra 2017 o 10.30 hod.

v  Centre praktického a celo¾ivotného vzdelávania v Gorliciach

ul. 11-go Listopada 43.

 

Prof. dr hab. Janusz Cisek z Jagelovskej univerzity a dr Wac³aw Szczepanik z Historického múzea mesta Krakova počas prednášky popíšu situáciu v Gorliciach a okolitých obciach v počiatočnom období 1. svetovej vojny, predstavia účastníkov týchto udalostí a stručné ¾ivotopisy miestnych legionárov na základe Slovníka poµských legionárov 1914-1918.

Účastníci stretnutia si budú môc» vyhµada» medzi cca 47 tisícmi vojakov Poµských légií svojho predka a oboznámi» sa s materiálom zhroma¾deným do tejto chvíle v slovníku.

 

Voµný vstup!

 


Jeste¶ naszym 989 347 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne