Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Prednį¹ka o legionįroch

V stredu 29. novembra 2017 sa priaznivci histórie mohli zúčastni» na výnimočnej prednáške, zorganizovanej Zdru¾ením priateµov Zalesia Górneho, Gorlickým centrom kultúry - Poµsko-slovenským domom a Zdru¾ením Univerzita tretieho veku. Stretnutie z cyklu „K nezávislosti” viedli prof. dr hab. Janusz Cisek z Jagelovskej univerzity a dr Wac³aw Szczepanik z Historického múzea mesta Krakova. Gorličania si po ukončení výkladu mohli aj vyhµada» svojich predkov v Slovníku poµských legionárov 1914-1918.

 

Fot. Adam Tarsa

 


Jeste¶ naszym 989 910 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne