Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Mlįde¾ miluje fotografiu!

Vyše 300 fotografií bolo prihlásených do 7. ročníka Poµsko-slovenskej fotografickej sú»a¾e „Moje Nízke Beskydy”. Čomu to nasvedčuje? Samozrejme tomu, ¾e mláde¾ miluje fotografiu, chce sa ju uči», pracuje, aby rozvíjala svoje umenie a nebojí sa porovnávania. Najlepší mladí fotografi si v utorok 5. decembra, tesne pred Mikulášom, prebrali v Poµsko-slovenskom dome diplomy spolu s cenami. Veµkou rados»ou pre organizátorov bol fakt, ¾e sa medzi ocenenými našli predstavitelia ako poµských tak aj slovenských škôl. Slávnos» svojou prítomnos»ou poctil aj zástupca primátora mesta Bardejova Marcel Tribus, zatiaµ čo v mene primátora Gorlíc vystúpil s príhovorom vedúci Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Aleksander Augustyn. Ļakujeme všetkým za účas» na sú»a¾i a vernisá¾i, srdečne blaho¾eláme ví»azom! Pozývame Vás aj na sú»a¾nú výstavu, ktorú si mô¾ete navštívi» do 10. januára 2018. Tešíme sa na Vás!

 

Fot. Teodor W³osek, MsÚ v Gorliciach

 


Jeste¶ naszym 989 912 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne