Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

História ru¹ņov

Riaditeµ Gorlického centra kultúry – Janusz Ziźba,

Vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča – Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na zberateµskú výstavu

 

Wilfried de Meyer

 

 

 História rušņov

 

 

Vernisá¾ dņa 16. januára 2018 (utorok) o 17.00 hod.

 

Výstava otvorená v dņoch: 16.1 - 28.2.2018

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

 

Wilfried de Meyer – narodil sa v Antverpách (Belgicko). Mnoho rokov vykonával profesiu námorníka a plával na rôznych lodiach, neskôr sa zase stal šoférom nákladného auta, ktorým cestoval po celej Európe. Zberateµskou vášņou ho nakazil starý otec, zo záµuby filatelista, vļaka ktorému vo veku 9 rokov tie¾ začal zbiera» poštové známky. Časom rozšíril svoje záujmy o iné predmety, o.i. medaily, mince, pohµadnice a výrobky umeleckej tvorby, ktoré sa stali súčas»ou ním prezentovaných výstav. Poµsko, ktoré sa našlo na trase jeho prejazdov, sa stalo postupom rokov jeho druhou vlas»ou, o to viac, ¾e tu našiel man¾elku Teresu, s ktorou ¾ije v Gorliciach.

 


Jeste¶ naszym 989 338 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne