Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Ru¹ne očami zberateµa

Výstava s nevšednou tematikou začala nový rok v Poµsko-slovenskom dome. „Históriu rušņov” prezentoval známy gorlický zberateµ Wilfried de Meyer. Pripravil vyše tridsa» panelov, vļaka ktorým sa hostia vernisá¾e dņa 16. decembra 2018 mohli oboznámi» s všetkého typu rušņami, počnúc od prvej „Rakety”, postavenej na začiatku 19. storočia Georgeom Stephensonom, ktorá dosahovala rýchlos» 40 km/h a¾ po najmodernejšie súčasné stroje, ktoré po koµajniciach uháņajú so závratnou rýchlos»ou 500 km/h. Mladšiu čas» divákov zaujali zase prítomné na výstave modely vlakov. Nielen nadčencov ¾elezníc, ale aj všetkých gorličanov pozývame na návštevu expozície, ktorá bude otvorená do 28. februára. Tešíme sa na Vás!


Jeste¶ naszym 1 080 883 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne