Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

„®ivot je umenie“ - vżstava diel ¹tudentov zo Zįkladnej ¹koly Jįna Pavla II. v Szymbarku

Riaditeµ Gorlického centra kultúry - Janusz Ziźba

vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča - Krzysztof Szadkowski

Vás srečne pozývajú na

 

výstavu diel študentov z učebne výtvarnej výchovy

 

Základnej školy Jána Pavla II. v Szymbarku

 

 

®IVOT JE UMENIE

 

 

Vernisá¾ dņa 29. mája 2018 (utorok) o 17.00 hod.

 

Výstava otvorená v dņoch: 29.5 - 27.6.2018

 

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

 

 

„®ivot je umenie, čím viac predstavivosti doņho vdýchneš, tým lepšie dielo vznikne“. Táto citácia dokonale odzrkadµuje všetku činnos», nielen však tvorivú. Diela zhotovené mladými umelcami sú výsledkom občas namáhavého hµadania, mnohých pokusov o dorazenie do cieµa: najzaujímavejšej maliarskej, grafickej alebo sochárskej podoby. Analýza témy a dôkladné pozorovanie často priviedlo k profesionálnemu zobrazeniu v stručnej, premyslenej kompozícii problému. „Nádych predstavivosti“ a akcie niekedy spojené so zábavou mali za výsledok vznik experimentálnych asamblá¾í a inštalácií. Precíznos» a technické schopnosti si vy¾adovali niektoré z priestorových foriem nadväzujúcich na konštruktivizmus vo výtvarnom umení. Prezentácia je tvorivým putovaním po svete výtvarného umenia 20. storočia a skúmanie jeho smerov a tendencií a ich vlastné interpretovanie 2. a 3. triedou končiaceho sa 2. stupņa ZŠ predstavuje, ako o tvorivej činnosti píše W³adys³aw Lam, „trvalý dokument µudskej existencie“.

 

 

 


Jeste¶ naszym 1 236 414 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne