Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Svetlo a fotografia - vernis០vęstavy Zbigniewa Podsiadła

Skromný názov „Fotografie” propaguje ïalšiu výstavu v Po”sko-slovenskom dome. Jej autorom je mnohokrát ocenený umelec Zbigniew Podsiadło. Majster èierno-bielej fotografie nás svojimi dielami uèí, akú obrovskú úlohu zohráva svetlo, ktoré dokáŸe odhali» celkom nový rozmer obklopujúcej nás, zdalo by sa, Ÿe úplne poznanej kaŸdodennosti. V súlade so slovami Andrzeja Zygmuntowicza „fotografie Zbigniewa Podsiadła sú reflexia o histórii, ktorá vytvorila výrazný kánon hodnôt a trvaním týchto hodnôt napriek náporu nových ideí a nových postojov“. VernisáŸ, ktorá sa konala 4. septembra 2018, skonèilo autorské stretnutie, poèas ktorého sa všetci milovníci fotografie mohli dôkladnejšie oboznámi» s tvorbou tohto významného umelca. Výstava bude otvorená do 18. októbra. Tešíme sa na Vás!

 

 


Jeste¶ naszym 989 527 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne