Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Vęsledky 8. roèníka Po”sko-slovenskej fotografickej sú»aŸe „Moje Nízke Beskydy”

Dòa 20. novembra 2018 sa v Po”sko-slovenskom dome v Gorliciach konalo zasadnutie poroty 8. roèníka Po”sko-slovenskej fotografickej sú»aŸe „Moje Nízke Beskydy” v zloŸení:

 

-       Zbigniew Podsiadło – umelecký fotograf - predseda poroty

-       Kamil Bańkowski – umelecký fotograf

-       Marcel Tribus - riaditeKultúrneho a turistického centra, Po”sko-slovenského domu v Bardejove

 

-       Jerzy Knot – zástupca vedúceho Oddelenia  školstva, kultúry a sociálnych vecí Mestského úradu v Gorliciach

 

-       Krzysztof Szadkowski – vedúci Po”sko-slovenského domu v Gorliciach.

 

Porota po dôkladnom preštudovaní prác rozhodla nasledovne:

 

- „„udia a kultúra” do 12 rokov

 

1. cena - Ava Marczyńska (Havah), SP nr 12 im. I. Łukasiewicza w Ja¶le za súbor 4 fotografí: Môj brat Aron, Bejsojlem v Bobowej, Z kmeòa Júdovho, Menóra Ÿenské macevy zdobí

 

2. cena nebola udelená

 

3. cena nebola udelená

 

Èestné uznanie - Patrycja Dudek (Romantyzm), ZSP w Libuszy za fotografiu Ukryté medzi stromami.

 

 

- „„udia a kultúra” do 20 rokov

 

1. cenaKarina Ka”atová (Karin), Stredná súkromná umelecká škola filmová v Košiciach, za súbor 3 fotografií: Práca, Prechádzka, Modlitba

2. cena - Natalia B±k (Natalia B), MDK w Gorlicach za súbor 3 fotografií: Hodinár_1, Hodinár_2, Hodinár_3

3. cena - Karol Ziaja (Karuk) SP w Ropicy Polskiej za fotografiu Bicyklom

Èestné uznanie - Anna Korbicz (Anna CH B), SP w Ropicy Polskiej,  za fotografiu Z tmy jasnos».

 

- „Príroda a architektúra” do 12 rokov

 

1. cena nebola udelená

2. cena - Patrycja Dudek (Romantyzm), ZSP w Libuszy za fotografiu Na návšteve

3. cena - Maria Chêciek (Malinka 2006), SP nr 5 w Dêbicy za súbor fotografií: Kaplnka, Aniel

Èestné uznanie - Emilia Szpyrka (Milka), SP w Ropicy Polskiej za fotografiu Krá”ovná Leszczýn

Èestné uznanie - Szymon Labut (Szymek), SP w Ropicy Polskiej za fotografiu Lúèe pamäte.

 

- „Príroda a architektúra” do 20 rokov

 

1. cena - Adrian Lasko¶ (Adrian97031), SP w Ropicy Polskiej za fotografiu Svet v oku

2. cena - Magdalena Tatko (MagdaLena), I LO im. M. Kromera w Gorlicach za fotografiu Smädná zem

3. cena - Amelia Korpacka (Amelia), SP w Ropicy Polskiej za fotografiu Spoza hmlistej opony

Èestné uznanie - Dawid Rozkowiński (Kowal), SP nr 1 w Bieczu za súbor 3 fotografií: V lesnej tiesòave I, V lesnej tiesòave II, Lesným chodníkom.

 

Mimoriadne ocenenie - diplom Horského obvodu Zväzu po”ských fotografov dostala Karina Ka”atová (Karin), Stredná súkromná umelecká škola filmová v Košiciach za súbor 3 fotografií: Práca, Prechádzka, Modlitba.

 

 

Srdeène blahoŸeláme!

 

 


Jeste¶ naszym 996 828 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2019
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne