Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Vżstava maliarstva a grafiky Tadeusza £uczejku

Riaditeµ Gorlického centra kultúry – Janusz Ziźba

Vedúci Poµsko-slovenského domu Dušana Jurkoviča – Krzysztof Szadkowski

Vás srdečne pozývajú na výstavu

 

Tadeusz £uczejko

 

Anjeli, vtáci a iné lietajúce bytosti

 

Vernisá¾ dņa 11. júna 2019 (utorok), o 17.00 hod.

Výstava otvorená v dņoch: 11.6 - 25.7.2019

Poµsko-slovenský dom Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1

 

Tadeusz £uczejko – narodil sa v roku 1957 v Gorliciach. Po absolvovaní základnej školy sa stal študentom Strednej umeleckej školy v Jaros³awe. V roku 1976 v Ministerstve kultúry a výtvarného umenia získal osvedčenie o skúške výtvarníka v odbore: ú¾itková grafika. Sedem rokov navrhoval kni¾né ilustrácie a spolupracoval s vydavateµstvami: Iskry, Alfa - Varšava, PiK - Katovice a ART v Kielcach. Je organizátorom a umeleckým riaditeµom Medzinárodných multimediálnych prezentácií Ambient Festival a spoluzakladateµom skupín: Dielņa trojdimenzionálnych snov, Posledná večera v krčme určenej na odstránenie a Aquavoice. Tvorca deviatich autorských cédečiek elektronickej hudby. Autor niekoµkých individuálnych výstav v Poµsku, Dánsku a na Slovensku. Súčasne sa venuje maliarstvu, navrhovaniu plagátov, obalov hudobných albumov a priemyselných foriem a to nábytku a hodín. Dr¾iteµ ceny Mosty prednostu. V roku 2007 bol zapísaný ako umelec do medzinárodnej encyklopédie „Who is Who”.

 


Jeste¶ naszym 1 236 426 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne