Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Vernis០vęstavy Bartłomieja Belniaka

Dobrej nálady nie je nikdy dos», najmä preto, Ÿe sa v našom okolí vŸdy objavia osoby, ktoré sa ob”ubujú na všetko s»aŸova». Duševné rozpoloŸenie nám urèite zlepší výstava kresby, grafiky a ilustrácie Bartłomieja Belniaka. Gorlický umelec je vynikajúcim pozorovate”om reality a bezchybne si všíma naše spoloèenské nedostatky. Vïaka jeho satirickým kresbám sa preto radi smejeme sami zo seba. Na výstave v Po”sko-slovenskom dome sa našli aj portréty a ilustrácie, ktoré prirastú k srdcu milovníkom science fiction. Vernis០dòa 17. septembra 2019 obohatilo prekrásne vystúpenie umelcových priate”ov Agaty Kołodziejczyk a Mirosława Bogonia. Expozíciu si môŸete pozrie» do 24. októbra. Tešíme sa na Vás!

 


Jeste¶ naszym 1 284 714 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne