Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa współfinansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Vianoèné ikebany - workshop pre dospelęch

Po”sko-slovenský dom Dušana Jurkovièa

Vás srdeène pozýva na workshop pre dospelých

 

„KREATÍVNA PLANÉTA. Napomáhame rozprestrie» umelecké krídla“

 

V stredu 18. decembra 2019 o 17.00 hod. workshop zameraný na výrobu vianoèných ikebán v školiacej miestnosti Po”sko-slovenského domu povedie výtvarníèka Agnieszka Bylica.

 

(MôŸete si so sebou donies» vlastné ozdoby k ikebanám).

 

Agnieszka Bylica - lektorka v oblasti remeselnej výroby. Absolvovala  Univerzitu ”udovej umeleckej výroby, získala aj osvedèenie o skúške košikárky a tkáèky. Venuje sa vedeniu tvorivých dielní tak s de»mi ako aj s dospelými a široko poòatej remeselnej výrobe.

 

Cena workshopu: 35 PLN/ 1 osoba

 

Uznávame preukaz pre seniorov.

 

Prihlášky na èísle 18 35 35 028. Pozor, poèet miest obmedzený!

 

 


Jeste¶ naszym 1 302 947 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne