Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Vżsledky 15. Gorlickej sś»a¾e vianočnżch betlehemov

Dņa 30. novembra 2019 sú»a¾ná komisia vymenovaná organizátorom Gorlickým kultúrnym centrom – Poµsko-slovenským domom v Gorliciach v zlo¾ení:

  1. Anna B±k – kustódka múzea, dlhoročná zamestnankyņa Skanzenu pogórzańskej dediny profesora Romana Reinfussa v Szymbarku
  2. Anna Nowacka – kustódka múzea, dlhoročná zamestnankyņa Regionálneho múzea v Gorliciach
  3. Leszek Brzozowski – múzejník, dlhoročný vedúci Skanzenu pogórzańskej dediny profesora Romana Reinfussa v Szymbarku

 

po dôkladnom preštudovaní a ohodnotení 107 betlehemov, prihlásenych do sú»a¾e, vrátane:

20 betlehemov v 1. kat. – ¾iaci 1.-3. ročníka

63 betlehemov v 2. kat. – ¾iaci 4.-6. ročníka

14 betlehemov v 3. kat. – ¾iaci 7.-8. ročníka

1 betlehema v 4. kat. – študenti stredných škôl

9 betlehemov v 5. kat. – rodinný betlehem

zohµadņujúc hodnotiace kritéria, ktoré boli obsiahnuté v propozíciách, rozhodla nasledovne:

 

v 1. kategórii – ¾iaci 1.-3. ročníka:

1. miesto: Konrad Koæuch, 3. tr. ZŠ B. Wanata v Spojenej škole v Moszczenici

1. miesto: Szymon Bajorek, 3. tr. ZŠ B. Wanata v Spojenej škole v Moszczenici

2. miesto: Maja B±k, 2. tr. ZŠ M. Konopnickej v Grudnej Kźpskej

2. miesto: Amelia Bu¶, 2. tr. ZŠ M. Konopnickej v Grudnej Kźpskej

3. miesto: Julia Wierzbicka, 3. tr. ZŠ J. S³owackého v Bystrej

3. miesto: Aleksandra Pa³ka, 1. tr. Spojenej školy v Libuszy

čestné uznanie: Zuzanna Czajka, 2. tr. ZŠ M. Konopnickej v Grudnej Kźpskej

čestné uznanie: Bart³omiej Boæek a Kacper Kukla, 3. tr. ZŠ B. Wanata v Spojenej škole v Moszczenici

 

v 2. kategórii – ¾iaci 4.-6. ročníka:

1. miesto: S³awomir S±delski i Grzegorz Bodziony, 5. tr. ZŠ A. Mickiewicza v Dominikowiciach

1. miesto: Oliwia Klukowska, 6. tr. Mestskej spojenej školy č. 1 v Gorliciach

2. miesto: Ksawery Szymczyk, Krystian Dr±g a Kacper Nalepa, 5. tr. ZŠ A. Mickiewicza v Dominikowiciach

2. miesto: Maksymilian Kita, Wiktor Czyrzewski a Jakub Bieszczad, 4. tr. ZŠ A. Mickiewicza v Dominikowiciach

3. miesto: Daria Kaczor a Gabriela Bal, 5. tr. ZŠ v Kobylanke

3. miesto: Magdalena Kździor a Zuzanna Sikora, 4. tr. ZŠ A. Mickiewicza v Dominikowiciach

čestné uznanie: Aleksandra Knapik, Emilia Przyby³owicz a Karolina Budziak, 6. tr. ZŠ v Lipinkách

čestné uznanie: Martyna Knych, Martyna Dutka a Dominika Pyzik, 6. tr. Spojenej školy v Moszczenici

čestné uznanie: Oliwia Szczocarz, 6. tr. ZŠ A. Mickiewicza v Dominikowiciach

 

v 3. kategórii – ¾iaci 7.-8. ročníka:

1. miesto: Weronika Bolek, 7. tr. ZŠ A. Mickiewicza v Dominikowiciach

1. miesto: Kacper Duda, 7. tr. ZŠ A. Mickiewicza v Dominikowiciach

2. miesto: Kacper Wal±g, 7.b tr. Spojenej školy v Moszczenici

2. miesto: Anna Kurcab, 7. tr. Spojenej školy v Binarowej

3. miesto: Ewa Rutana, 7. tr. Spojenej školy v Binarowej

 

v 4. kategórii – ¾iaci stredných škôl:

čestné uznanie: Sylwia Starczyńska, 4.a stredného učiliš»a, Spojená škola technická W. Pola v Gorliciach


v 5. kategórii – rodinný betlehem

1. miesto: Aleksandra ¦rodulska, 7. tr., Antoni ¦rodulski, 1. tr. ZŠ v Kobylanke

1. miesto: Mariola Bry³a, Pawe³ Piotrowski a Rafa³ Gorzkowicz, Pracovno-terapeutická dielņa pri Zdru¾ení „Rodina” v Gorliciach

2. miesto: Daria Piórkowska (3.a tr. ZŠ č. 1 v Gorliciach) s rodičmi

2. miesto: Bartosz Wal±g (4. tr. ZŠ v Moszczenici) s mamou Dorotou Wal±g

3. miesto: Amelia Wilczkiewicz (3.c tr. ZŠ č. 6 v Gorliciach) s rodičmi

3. miesto: Julia Gryzik (1. tr.) s otcom Andrzejom Gryzikom

čestné uznanie: Klaudia a Pawe³ Bochenek (4. a 5. tr. ZŠ S. Czarnieckeho v Rac³awiciach) s mamou Kingou Bochenek

čestné uznanie: Jan Wo¼niak (1. tr. ZŠ č. 1 v Gorliciach) s rodičmi

čestné uznanie: Daria Lewek (2. tr. ZŠ č. 1 v Gorliciach) s rodičmi.

 

Pri hodnotení porota venovala osobitnú pozornos» architektonicko-figurálnej kompozícii betlehemov, materiálom, ktoré boli pou¾ité na ich výrobu, figúrkam a celkovej estetike diela.

 

Porota chce povzbudi» účastníkov budúcich ročníkov sú»a¾e, aby sa zamerali na tvorbu rodinných betlehemov.

 

Sú»a¾ná komisia zároveņ blaho¾elá oceneným a ļakuje všetkým účastníkom za účas» na sú»a¾i. Komisia a organizátor srdečné ļakujú učiteµom, lektorom a rodičom za anga¾ovanos», šírenie medzi de»mi a mláde¾ou krásnych tradícií spojených s vianočnými sviatkami ako aj za budovanie regionálnej identity.

 

Ocenené diela budú prezentované na sú»a¾nej výstave v Poµsko-slovenskom dome Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1 v dņoch: 5.-18. decembra 2019. V Poµsko-slovenskom dome vo štvrtok 5.12.2019 o 11.00 hod. sa bude aj kona» odovzdanie cien a vernisá¾ výstavy ví»azných prác, na ktorú srdečne pozývame všetkých účastníkov a ocenených.

 

 

 


Jeste¶ naszym 1 284 736 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne