Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Mnohokultśrnos» Zįpadnej Afriky

Je mo¾né stretnú» v jednom štáte a¾ 40 etnických skupín, a navyše ka¾dá z nich pou¾íva svoj vlastný jazyk? Odpoveļ je samozrejme kladná. Takéto rôznorodé sú krajiny Západnej Afriky.

Prvok tohto nemateriálneho bohatstva sme mohli obdivova» vļaka fotografickej výstave Suzanne Beulensovej, Tomasza Szug¼dzinisa a Mariusza Pietrzyckého, ktorá bola otvorená 21. januára 2020 v Poµsko-slovenskom dome. Milým prekvapením pre hostí vernisá¾e bola návšteva kamarátok autorov expozície: Agnes a Cindy z Ghany.

Na záver stretnutia vedúci Oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí Aleksander Augustyn odovzdal Mariuszowi Pietrzyckému Cenu primátora mesta Gorlice za športové úspechy v roku 2019.

Na výstavu Vás pozývame do 20. februára 2020. Tešíme sa na Vás!

 


Jeste¶ naszym 1 302 940 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne