Polski English Slovenčina Deutsch
Vyber mesto
Strona internetowa wspó³finansowana ze ¶rodków Unii Europejskiej
interreg.gov.pl     europa.eu

Nové zįsady fungovania Poµsko-slovenského domu od 16. marca 2020 do odvolania

Gorlické centrum kultúry vzhµadom na aktuálnu epidemickú situáciu informuje, ¾e od dņa 16. marca mení zásady fungovania a vybavovania klientov v našom centre a v Poµsko-slovenskom dome. Prácu budeme vykonáva» v obmedzenom re¾ime, klientov budeme vybavova» telefonicky alebo elektronickou cestou. Ak klient bude ma» naozaj dôle¾itú a súrnu zále¾itos», ktorá bude vy¾adova» jeho osobnú návštevu v budove GCK alebo Poµsko-slovenského domu, musí to najprv dohodnú» telefonicky so správou GCK alebo Poµsko-slovenského domu.

Toto obmedzenie bude plati» do odvolania.


Prosíme Vás, aby ste neuhradené poplatky za záujmové krú¾ky uhradili v súlade s pokynmi, ktoré sa nachádzajú v Zóne  krú¾kov. Prosíme osoby, ktoré nemajú profil v Zóne  krú¾kov, aby uhradili poplatok na účet: Bank BGÆ BNP Paribas o/Gorlice 98 2030 0045 1110 0000 0160 7280 (a pritom uviedli meno a priezvisko účastníka, názov krú¾ku, mesiac, za ktorý uhradili poplatok).

 

Kontaktné údaje:

Gorlickie Centrum Kultury

tel. 18 35 35 695

e-mail: gck@gck.gorlice.pl

Od pondelka do piatku v hod. 8:00 – 15:30

 

Dom Polsko-S³owacki

tel. 18 35 35 028

e-mail: biuro@dompolskoslowacki.eu

Od pondelka do piatku v hod. 8:00 – 15:30

 


Jeste¶ naszym 1 284 718 go¶ciem.
© Copyright Poľsko - slovenský dom 2020
web stats stat24
spracovanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne